mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 10 )
    ośrodki wczasowe
    pensjonaty ( 1 )
    kwatery prywatne
    domki
    zielone szkoły
    ośrodki kolonijne
    campingi
    pola namiotowe
    sale konferencyjne
 
   Lampiony na roraty
   Logopeda Elbląg
   Stroiki wielkanocne
   Urządzenia czyszczące
   PortEl.pl - dziennik internetowy
   Nocny Elbląg
   ANGATA - koty rasowe
   Hanza - geneza i rozwój
   Stadnina Koni Rzeczna
   Jak wyglądał M. Kopernik?

 

   Elbląg w XIX i na pocz. XX w.
   Elbląska Starówka
   Pochylnia w Kątach
   Kadyny
   Konkurs Fotka Miesiąca
 

    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Żuławy / Elbląg / Budżet miasta Elbląga 2011, czyli co elblążanin wiedzieć powinienRatusz Staromiejski w Elblągu - górna część fasady z herbem Elbląga


Kończy się rok kalendarzowy a wraz z nim upływa rok kadencji nowo wybranych władz samorządowych. Trwają intensywne prace nad zamknięciem budżetu 2011 r. - budżetu skreowanego przez poprzednie władze lokalne, a realizowanego przez obecnego Prezydenta Miasta.

Przy okazji nasuwa się refleksja: jaki ten rok był, jakie zadania zostały zrealizowane oraz w jakiej kondycji są finanse miasta Elbląg.

Budżet - główny motor rozwoju Wymiernym narzędziem kreowania polityki lokalnej, w tym finansowej jest budżet miasta. Pełni on także funkcję informacyjną o priorytetach władzy na dany rok budżetowy.

Pozyskać, potem jakoś to będzie...

Priorytetem poprzedniej "ekipy rządzącej" było zwiększenie nakładów na inwestycje prorozwojowe wskutek absorpcji funduszy UE. W tym celu, czasami w pośpiechu przygotowywano wnioski aplikacyjne - z reguły bez przeprowadzania dokładnej analizy zasadności realizacji przedsięwzięcia, możliwości budżetowych pokrycia wkładów własnych, wyliczenia kosztów utrzymania inwestycji z chwilą jej zakończenia.

Stosowana przez poprzednią władzę praktyka pobudzania rozwoju miasta za wszelką cenę, do złudzenia przypomina mocno krytykowaną i w konsekwencji nie przynoszącą efektów teorię Keynesa i jego efekt mnożnika inwestycyjnego. W przypadku naszego miasta metoda ta pogłębiła niewydolność budżetu w 2010 r. finansowania sektora samorządowego, świadczącego usługi publiczne dla społeczności elbląskiej.

Pragnę podkreślić, że priorytetem obecnych władz jest optymalizacja zadań prorozwojowych miasta, ale przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania każde przedsięwzięcie jest poddane głębokiej analizie wraz z przeprowadzeniem oceny merytoryczno-finansowej w kontekście opłacalności.

Skutkiem działań uprzedniej władzy było, iż prawie wszystkie wnioski uzyskały pozytywną ocenę, co szczególnie negatywnie wpłynęło na wykonanie budżetu 2010r. W miesiącu wrześniu placówki oświatowe stanęły przed groźbą braku wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w ostatnim kwartale. Zaczęły masowo tworzyć się zobowiązania wymagalne. W związku z tym podjęto decyzję o emisji obligacji komunalnych w wys. 45 mln zł., z czego znaczna część obligacji została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej.

Także niekorzystnie wpłynęło to na kształt budżetu 2011 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2011 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Tegoroczny opracowany przez poprzednie władze, zawierał:

- dochody bieżące w wys. 394.520.985zł.;
-wydatki bieżące w wys. 394.419.673zł.,

co skutkowało wygenerowaniem nadwyżki na działalności bieżącej (tzw. nadwyżki operacyjnej) w wys. 101.312 zł. Oznacza to, iż maksymalny limit podwyższania wydatków w trakcie roku budżetowego wynosi ok. 100.000 zł.

Tymczasem plan budżetu na 2011 r. nie zabezpieczał kosztów działalności samorządu w układzie całorocznym. Brakowało ponad 20 mln zł., w tym:

- na dz. "Oświata i wychowanie", głównie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków płacowych nauczycieli oraz na pokrycie zobowiązań z roku poprzedniego - ponad 9 mln zł.;

- zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg i chodników - ok. 1,5 mln zł.;

- odszkodowanie z tytułu wykupu gruntów pod inwestycje tzw. "unijne" - ok. 1,2 mln zł.;

- na zabezpieczenie usług przewozowych w transporcie miejskim - ok. 2 mln zł.;

- na dodatki mieszkaniowe ok. 3 mln zł.;

- pozostałe zobowiązania jednostek sektora finansów publicznych - ok. 6mln zł.

Małe pole manewru

Nowo wybrane władze samorządowe stanęły przed wielkim wyzwaniem - poziom wydatków mógł być zwiększony jedynie o ok. 100 tys.zł., gdy tymczasem niedoszacowanie wydatków wynosiło ponad 20 mln zł.

Ponadto od 2011r. deficyt na działalności bieżącej nie mógł być pokryty przychodami zwrotnymi (np. kredytami, obligacjami).

Trudną sytuację finansową potęgował także liczony od 2011 r. indywidualny wskaźnik zadłużania się samorządów, którego podstawą do wyliczenia są budżety w latach 2011 - 2013. Cechą charakterystyczną tego wskaźnika jest, że jednostki samorządu terytorialnego poprzez prowadzoną przez siebie politykę w zakresie wydatków bieżących, mogą wpływać na własną zdolność do spłaty zadłużenia względnie do przeznaczenia części swoich dochodów bieżących na inwestycje.

Magiczne słowo - zoptymalizować wydatki

W lutym 2011 r. został sporządzony Raport o stanie miasta i praktycznie od tego okresu rozpoczęła się mozolna praca mająca na celu zmniejszenie poziomu wydatków bieżących.

W I fazie zlikwidowano 2 jednostki budżetowe - Centrum Pracy i Pomocy oraz Miejskie Biuro Urbanistyczne. Następnie 30 marca 2011r. Prezydent Miasta powołał zespoły ds. przeprowadzenia racjonalizacji wydatków bieżących. Powstało 9 zespołów roboczych ds.:

- Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej;
- Pomocy społecznej;
- Transportu publicznego;
- Gospodarki mieszkaniowej i geodezji;
- Gospodarki komunalnej;
- Kultury i dziedzictwa narodowego;
- Sportu;
- Administracji publicznej;
- Bezpieczeństwa publicznego.

Zespoły zakończyły pracę 30 września 2011 r. W wyniku ich prac dokonano wielu zmian w wydatkach bieżących, skutkujących ich zmniejszeniem, m.in.:

- przeprowadzono badanie efektywności pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wraz z dokonaniem zmian w strukturach organizacyjnych;

- konsolidację niektórych grup wydatków na szczeblu samorządu w kontekście procedury o zamówieniach publicznych (energia, ubezpieczenia majątkowe, zakup materiałów, ochrona obiektów, obsługa prawna itp.).

Część efektów pracy zespołów została wprowadzona w 2011 r., następne - w 2012 r. W wyniku prac nad racjonalizacją wydatków bieżących wygenerowano nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 20 mln zł., a ponad 5 mln zł. nadwyżki prognozuje się na 2012 r.

Stabilizacja

Reasumując na początku 2011r. mocno były zagrożone finanse miejskie, jednak u schyłku roku należy podkreślić, iż sytuacja została ustabilizowana. Zabezpieczona finansowo jest optymalna sfera działalności bieżącej miasta bez konieczności ograniczania inwestycji.

Działania podjęte przez samorząd w 2011 r. jednoznacznie świadczą o tym, że prawidłowe zarządzanie finansami miasta wymaga determinacji w przeprowadzeniu zmian w strukturze wydatków miejskich (częściowo wskutek zmian legislacyjnych) oraz poszukiwania możliwości ograniczania wydatków bieżących.

Efektem zmian wprowadzonych od roku obecnego jest i będzie zwiększenie nakładów na przedsięwzięcia prorozwojowe miasta, które są niezbędne w celu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych do naszego miasta oraz stworzenie nowych miejsc pracy w Elblągu.

Rozalia Grynis, Zastępca Skarbnika Miastainformacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |