mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    rejon Olsztyn
    rejon Elbląg
    rejon Malbork 
   Fotogaleria Mazur
    rejon Augustów
    rejon Bartoszyce
    rejon Biskupiec
    rejon Działdowo
    rejon Ełk
    rejon Giżycko
    rejon Gołdap
    rejon Iława
    rejon Kętrzyn
    rejon Lidzbark Warmiński
    rejon Mikołajki
    rejon Morąg
    rejon Mrągowo
    rejon Nidzica
    rejon Olecko
    rejon Ostróda
    rejon Pisz
    rejon Suwałki
    rejon Szczytno
    rejon Węgorzewo

    rejon Biebrza

  
   Weterynarz Gdańsk Pogodne
   Ksero Elbląg
   Remonty Warszawa
   Szorowarki Warszawa
   Logopeda Gaduła - Elbląg
   Masaż, gabinet masażu - Elbląg
   Bass - konserwacja boisk
   PPH Kamil - dekoracje
   Urządzenia czyszczące
   Tanie szorowarki
   Serwis RTV Elbląg
   Szorowarki Trójmiasto
    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
   Hotele w Polsce - info

   noclegi Władysławowo

   Noclegi-Online
   Mazury

   Partnerzy

   IT Mrągowo
   Kurek Mazurski
   Warmia - Kanał Kopernika

 
 
 
 
 
   Portrety na zamówienie
   Artnes - obrazy na zamówienie
    Kanał Elbląski
    Mazury - fotogaleria
    Mazurska fauna
    Mazury w obiektywie
    Suwalszczyzna
    Olsztyn
    Przewojenny Elbląg
    Stoczek Klasztorny
    Kanał Elbląski - unikat w skali
     światowej

    Frombork - koncerty organowe
    Rejs przez całe Mazury
    więcej atrakcji... 

  
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu

  
  
  
    Murzasichle - tanie noclegi


Katalog WWW


Zielone Płuca Polski / Green Lungs of Poland


Zielone Płuca Polski
 


    Obecnie strukturę przestrzenną Zielonych Płuc Polski (j. ang. - Green Lungs of Poland) tworzą województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie (bez jednej gminy), północna część województwa mazowieckiego, a także część kujawsko-pomorskiego (33 gminy) oraz część województwa pomorskiego (6 gmin).. Na tym terenie znajduje się 57 powiatów ziemskich i 7 miast na prawach powiatu, 379 gmin.

    Zielone Płuca Polski obejmują powierzchnię 63 229 km2, co stanowi około 20 % powierzchni Polski. Jest to słabo zaludniona część kraju: na tym obszarze mieszka około 4 mln osób, co stanowi około 10 % ludności Polski.

    W lipcu 1983 roku na łamach miesięcznika "ŚWIATOWID" ukazał się artykuł pod tytułem "Zielone Płuca Polski". Prawdopodobnie nikt wówczas nie sądził, że idea rozwinie się i stanie się rzeczywistością.


    W roku 1988 zawarto porozumienie władz administracyjnych i samorządowych regionu północno-wschodniej Polski w sprawie kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska na terenie woj. białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego, tworzących region Zielonych Płuc Polski (Białowieża - 13 V 1988 r.)

    W roku 1990 podpisano porozumienie, które było kontynuacją wcześniejszego, w celu stworzenia podstaw organizacyjnych i programowych dla kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska Obszaru Zielone Płuca Polski (Olsztyn - 21 XII 1990 r.)

    Bardzo ważnym dla rozwoju idei był rok 1994. Uchwalono wtedy Deklarację Sejmu RP w sprawie obszaru Zielone Płuca Polski jako najważniejszego terenu do realizacji zadań ekorozwoju w Polsce.

    W roku 1997 rozpoczęto przyznawanie Znaku Promocyjnego Zielonych Płuc Polski, którego właścicielem jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. W dniu 19 kwietnia 2004 r. Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska podjął uchwałę nr 6/2004 w której zobowiązuje się do nieodpłatnego, notarialnego przekazania Fundacji Zielone Płuca Polski prawa do znaku towarowego "Zielone Płuca Polski". Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

    W roku 2001 zawarto nowe porozumienie sygnowane uroczyście przez Marszałków województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego (Łańsk - 26 XI 2001 r.)

    W dniu 20 grudnia 2004 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska w Warszawie zawarto "Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz zrównowazonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej, zwane Porozumieniem Zielone Płuca Polski". Sygnatariusze uwzględnili wolę kontynuacji Porozumienia (umowy zawarte 13 maja 1988 roku w Białowieży, 21 grudnia 1990 roku w Olsztynie oraz 26 listopada 2001 roku w Łańsku), zauważając przy tym, iż region północno-wschodniej Polski charakteryzuje się obecnością wielkiej ilości i unikalną wartością uznanych w skali europejskiej walorów przyrodniczych i kulturowych wymagających stałej i racjonalnej ochrony. Jednocześnie zwrócili uwagę, iż obszar Zielonych Płuc Polski z racji swych walorów i położenia w pobliżu granic Polski z Rosją, Litwą i Białorusią może stać się wzorcową strefą bezpieczeństwa ekologicznego i obszarem przyjaznej współpracy regionalnej w Europie. Podkreślili przy tym potrzebę zrównoważonego rozwóju obszaru północno-wschodniej Polski, który wynika z treści Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zwrócili uwagę na potrzebę realizacji takich celów jak:
- ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego,
- wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne podstawy rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski,
- pozyskiwanie środków Unii Europejskiej,
- wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone Płuca Polski w przestrzeni europejskiej,
- doskonalenie i promocję produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielone Płuca Polski,
- uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc Polski w polityce przestrzennej i regionalnej Państwa,
- podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru Zielone Płuca Polski wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy.
Postanowiono powołać Radę Programową Porozumienia Zielone Płuca Polski oraz utworzyć Fundację Zielone Płuca Polski, która z założenia miała być sukcesorem dotychczasowej działalności Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski, prowadzonego do tego czasu przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, jak również sukcesorem prawa do Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski.

    W dniu 30 marca 2005 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się uroczystość przyjęcia pięciu nowych sygnatariuszy do Porozumienia Zielone Płuca Polski. Nowi członkowie to: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja EKOFUNDUSZ, Bank Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

    W dniu 28 września 2005 r. podpisany został akt notarialny zakładający Fundację Zielone Płuca Polski. Celem Fundacji jest organizowanie i finansowanie zadań określonych w "Porozumieniu w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej", poprzez:
- ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego,
- wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne podstawy rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski,
- pozyskiwanie środków Unii Europejskiej,
- wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone płuca Polski w przestrzeni europejskiej,
- doskonalenie i promocja produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielone Płuca Polski,
- uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc polski w polityce przestrzennej i regionalnej państwa,
- podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru Zielone Płuca polski wśród mieszkańców regionu, Polski, Europy.

W dniu 25 października 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, na którym została podjęta uchwała w sprawie poszerzenia obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski o 24 gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

    Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć Porozumienia Zielone Płuca Polski należy zaliczyć utworzenie największego i najcenniejszego w skali kraju systemu obszarów chronionych, w tym: 4 Parków Narodowych: Białowieskiego (wpisany na listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO), Biebrzańskiego, Narwiańskiego, Wigierskiego; kilkunastu parków krajobrazowych, ponad 270 rezerwatów przyrody, około 6 000 pomników przyrody; łącznie około 40% powierzchni obszaru Zielonych Płuc Polski jest objęte różnymi formami ochrony prawnej. Wybudowano wiele obiektów technicznej ochrony środowiska, głównie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, jak również liczne wysypiska odpadów oraz różnego rodzaju instalacje ograniczające emisję spalin... Planuje się utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego.


Warto nadmienić, iż na terenie obszaru Zielonych Płuc Polski parki narodowe zlokalizowane są jedynie w granicach województwa podlaskiego. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego - w części objętej obszarem ZPP jak dotąd nie utworzono żadnego parku narodowego.

Parki narodowe znajdujące się na obszarze Zielonych Płuc Polski:

1. Białowieski Park Narodowy - powołany w 1921 roku, powierzchnia 10 517,27 ha, w tym 5 725,75 ha objętych ochroną ścisłą, 4 438,20 ha - ochroną czynną oraz 353,32 ha ochroną krajobrazową; powierzchnia otuliny Parku - 3 224,26 ha; cele ochronne - ochrona największego w Europie praboru niżowego zachowanego w stanie naturalnym. W 1977 uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery, wpisany również na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości.

2. Wigierski Park Narodowy - powołany w 1989 roku, powierzchnia 14 999,5 ha, w tym 623,2 ha objętych ochroną ścisłą, 11 429,1 ha - ochroną częściową oraz 2 947,2 ha - ochroną krajobrazową; powierzchnia otuliny Parku wynosi 11 283,81 ha; cele ochronne - ochrona ekosystemów 42 naturalnych zbiorników wodnych i terenów przyległych z naturalnymi rzekami, strumieniami i źródliskami.

3. Biebrzański Park Narodowy - powołany w 1993 roku, powierzchnia 59 223 ha, w tym 4 472,23 ha objętych ochroną ścisłą, 26 436,94 ha - ochroną czynną oraz 28 313,85 ha - ochroną krajobrazową; powierzchni otuliny Parku - 66 824 ha; cele ochronne - ochrona rozległych i prawie nie przekształconych torfowisk dolinowych z bogatą różnorodnością flory i fauny. W 1995 roku wpisany na listę obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu RAMSAR.

4. Narwiański Park Narodowy - powołany w 1995 roku, powierzchnia - 6 810,23 ha, powierzchnia otuliny Parku - 15 408 ha; cele ochronne - ochrona ekosystemu anastomozującej rzeki Narwi oraz obszarów podmokłych.

Łączna powierzchnia parków narodowych zlokalizaowanych na obszarze Zielonych Płuc Polski wynosi 91 550 ha, co stanowi około 1,5 % powierzchni obszaru ZPP.


Zielone Płuca Polski - znak promocyjny


Znak Zielone Płuca Polski


    Znak informuje, że dany produkt pochodzi z obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Warunkiem otrzymania Znaku jest wytwarzanie towarów i usług na obszarze Zielonych Płuc Polski oraz wykazanie, że są one przyjazne środowisku i produkowane przez zakład działający zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

    Znak Promocyjny ZPP mówi o pochodzeniu, jakości, wysokich walorach, a przede wszystkim o tym, że produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami o ochronie środowiska i utożsamiany jest z wizerunkiem najczystszego i najpiękniejszego obszaru Polski. Posiadanie Znaku Promocyjnego ZPP ma szansę wpłynąć na wielkość produkcji i wysoką sprzedaż tak oznaczonego produktu. Znak Zielone Płuca Polski może stworzyć szczególnie korzystne warunki sprzedaży produktów poza granicami regionu oraz na rynkach międzynarodowych i stać się wizytówką wyróżniającą towar od innych podobnych producentów konkurencyjnych firm.


Zielone Płuca Polski - obszar


Województwo warmnińsko-mazurskie - bez jednej gminy

Powiaty grodzkie:
- Elbląg,
- Olsztyn.

Powiaty ziemskie:
- bartoszycki
- braniewski
- działdowski
- elbląski
- ełcki
- giżycki
- gołdapski
- iławski
- kętrzyński
- lidzbarski
- mrągowski
- nidzicki
- nowomiejski
- olecki
- olsztyński
- ostródzki
- piski
- szczycieński
- węgorzewski.


Województwo podaskie - całe

Powiaty grodzkie:
- Białystok
- Łomża
- Suwałki.

Powiaty ziemskie:
- augustowski
- białostocki
- bielski
- grajewski
- hajnowski
- kolneński
- łomżyński
- moniecki
- sejneński
- siemiatycki
- sokólski
- suwalski
- wysokomazowiecki
- zambrowski.


Województwo mazowieckie - część

Powiaty grodzkie:
- Ostrołęka

Powiaty ziemskie:
- ciechanowski
- makowski
- mławski
- nowodworski:
     * gm. Nasielsk
- ostrowski
- ostrołęcki
- płoński
- przasnyski
- pułtuski
- siedlecki:
     * gm. Korczew
     * gm.Przesmyki
- sokołowski
- węgrowski
- wołomiński:
     * gm. Tłuszcz
     * gm. Dabrówka
     * gm. Jadów
     * gm. Klembów
- wyszkowski
- żuromiński.


Województwo kujawsko-pomorskie - część

Powiaty grodzkie:
- Toruń

Powiaty ziemskie:
- brodnicki
- golubsko-dobrzyński
- grudziądzki:
     * gm. Świecie nad Osą
- lipnowski:
     * gm. Chrostkowo
     * gm. Kikół
- rypiński
- toruński:
     * gm. Czernikowo
     * gm. Lubicz
     * gm. Obrowo
- wąbrzeski:
     * gm. Dębowa Łąka
     * gm. Książki
     * gm. Miasto Wąbrzeźno
     * gm. Wąbrzeźno.Województwo pomorskie - część

- powiat malborski:
     * gmina miejsko-wiejska Dzierzgoń,
     * gmina wiejska Stary Dzierzgoń,
     * gmina wiejska Stare Pole.

- powiat nowodworski:
     * gmina miejska Krynica Morska,
     * gmina wiejska Stegna,
     * gmina wiejska Sztutowo.
Tekst powstał m. in. dzięki informacjom ze stron www.fzpp.pl oraz www.wrotapodlasia.pl .


informacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |