mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 1 )
    ośrodki wczasowe ( 2 )
    pensjonaty ( 2 )
    kwatery prywatne
    agroturystyka ( 2 )
    domki ( 5 )
    zielone szkoły ( 1 )
    ośrodki kolonijne
    campingi ( 5 )
    pola namiotowe ( 2 )
    sale konferencyjne ( 1 )
 
   Centrum Kultury Filmowej
    Awangarda 2

   Aeroklub Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie

   Urządzenia czyszczące
   Olsztyn - portal miejski
   Urząd Miejski w Olsztynie
   Olsztyn - plan miasta (1)
   Olsztyn - plan miasta (2)
   Olsztyn na łamach Wikipedii
   PKS Olsztyn
   Student.olsztyn.pl
   Olsztyn - pamiątki
   Polskie Radio Olsztyn
   Miejski Ośrodek Kultury
   Teatr im. Stefana Jaracza
   Teatr Lalek w Olsztynie
   Filharmonia w Olsztynie
   Hotele - Olsztyn

  
   Olsztyn na zdjęciach
   Olsztyn - fotoreportaż
   Allenstein dawniej - Olsztyn
    dzisiaj

   Gietrzwałd
    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Warmia / Olsztyn - 10 tys. zł odszkodowania od szpitala za błędnie wykonaną operacjęW fot. no copyright


Pierwszy pacjent z województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma od szpitala 10 tys. zł odszkodowania za błędnie wykonaną operację chirurgiczną - poinformowała w poniedziałek Wojewódzka Komisja Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie.

Komisja ustaliła, że 67-letni pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu z winy personelu szpitala. Podczas planowej operacji założenia endoprotezy stawu biodrowego doszło do złamania kości udowej - chory był przez to unieruchomiony przez sześć tygodni po zabiegu.

Przewodnicząca komisji orzekającej dr Agnieszka Kowalska powiedziała, że jest to pierwsza tego typu sprawa w woj. warmińsko-mazurskim prawomocnie zakończona na korzyść pacjenta.

Jak dodała postępowanie miało charakter ugodowy. Po wydaniu przez komisję orzeczenia, że doszło do zdarzenia medycznego, szpital zaproponował poszkodowanemu wypłatę 10 tys. zł. Pacjent zgodził się na takie odszkodowanie, chociaż początkowo domagał się 30 tys. zł.

W sumie do warmińsko-mazurskiej komisji wpłynęły dotychczas 24 wnioski o odszkodowania. Tylko jedna sprawa zakończyła się prawomocnie na korzyść pacjenta. W trzech innych przypadkach komisja przyznała rację wnioskodawcom, ale szpitale odwołały się od tych orzeczeń i postępowania trwają.

Według Kowalskiej przy ocenie wniosków decydujące jest stwierdzenie, czy do szkody doszło na skutek działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. - Często oczekiwania pacjentów nie pokrywają się z ustawową definicją zdarzenia medycznego, którą musimy kierować się przy wydawaniu orzeczeń - wyjaśniła przewodnicząca.

Większość złożonych wniosków dotyczy uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia, pozostałe zakażeń szpitalnych lub śmierci pacjenta. Roszczenia często sięgają górnej, ustawowej granicy odszkodowań - 100 tys. zł w przypadku uszczerbku na zdrowiu i 300 tys. zł dla spadkobierców zmarłego.

Zgodnie z przepisami komisja może zajmować się tylko zdarzeniami, do których doszło po 1 stycznia 2012 roku. W starszych - pacjenci mogą zgłaszać swoje roszczenia na ogólnych zasadach. Powołanie komisji miało znacznie skrócić czas oczekiwania na odszkodowanie, bo przed sądami takie sprawy trwają wiele miesięcy.

W skład Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzi 16 członków. Są to osoby wskazane: przez Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, lokalne samorządy: lekarski, adwokacki, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych oraz organizacje społeczne działające w regionie na rzecz praw pacjenta.


Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2012 roku każdy kto zarzuca pracownikom służby zdrowia popełnienie błędu lekarskiego, a jednocześnie nie chce długiego i kosztownego procesu, będzie mógł złożyć skargę do specjalnej komisji działającej przy wojewodzie. Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zostały powołane na mocy przepisów Ustawy o prawach pacjenta, które weszły w życie z początkiem 2012 roku. Zobowiązują one do stworzenia stosownych komisji przy urzędach wojewódzkich w całej Polsce. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych składa się z 16 osób, w tym 14 osób wybranych przez wojewodę spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy medyczne i prawnicze oraz organizacje pozarządowe. Po jednej osobie do komisji wybierają minister zdrowia i rzecznik praw pacjenta.

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

- diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
- leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
- zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala:

- w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.; - w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

- pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z - w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
2) spadkobiercy pacjenta - w przypadku śmierci pacjenta.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;

2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;

3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;

4) wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

5) adres do doręczeń;

6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
a) firmę,
b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;

7) uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;

8) wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;

9) propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
a) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100 000 zł,
b) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł - w odniesieniu do jednego pacjenta;

10) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;

11) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich;

12) potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.

Koszty postępowania, ustalone przez komisję w orzeczeniu, ponosi:

1) podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
2) podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
3) ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Na zakończenie przypomnijmy, że odszkodowania można się domagać również w sądzie cywilnym, ale tutaj koszty, które będzie musiał ponieść pacjent skłądający wniosek będą zdecydowanie wyższe - wyniosą one 5 procent kwoty dochodzonego odszkodowania. Inna sprawa, że sąd nie jest ograniczony maksymalną wysokością (górną granicą) odszkodowania. Wyroki sądów w przedmiocie błędów lekarskich opiewają czasem nawet na ponad milion zł. Jeszcze inną sprawą jest długość postępowania. Postepowanie przed sądem cywilnym będzie trwało dużo dłużej. Warto dodać, że wnioski, które trafią do właściwej Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie mogą być równocześnie rozpatrywane w sądzie. Także po wydaniu orzeczenia i wypłaceniu odszkodowania, nie można ponownie takiej sprawy skierować do sądu. Wyrok komisji ma taką samą moc prawną jak sądowy.

__________________________

Informacja: PAP, emazury.cominformacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |